Jaarverslag 2015

Schiphol.nl   •   Contact

HomeIntroductieBericht van de CEO

Bericht van de CEO


De luchtvaart is een fascinerende sector. De belangen en afhankelijkheden zijn groot en er is voortdurend beweging. Het is de kunst om je daar als marktspeler met ambitie – en dat is Schiphol Group – te onderscheiden.

De Mainport Schiphol heeft een sterke uitgangspositie dankzij het uitgebreide netwerk van verbindingen. Schiphol groeit harder dan een aantal van haar Europese tegenspelers en het kostenniveau is concurrerend. Behoud van deze positie is echter niet vanzelfsprekend. De thuismarkt is relatief klein, het zwaartepunt van de wereldeconomie verschuift en de concurrentie blijft aan kracht winnen – binnen én buiten Europa. Tegelijkertijd zijn er kansen: meer mensen dan ooit maken gebruik van vervoer door de lucht en nieuwe markten ontwikkelen zich in hoog tempo.

Strategie 2016-2020

In 2015 heeft Schiphol Group haar strategie voor de periode 2016-2020 aangescherpt. De kern van de strategie is de connectiviteit te vergroten door te investeren in capaciteit en kwaliteit en de groei van de activiteiten op Schiphol en onze andere luchthavens zo goed mogelijk te faciliteren. De strategie is gebaseerd op vijf pijlers: Top Connectivity, Excellent Visit Value, Competitive Marketplace, Development of the Group en Sustainable & Safe Performance.

De kracht van de Mainport Schiphol is het fijnmazige netwerk van bestemmingen, waarvan onze homecarrier KLM en haar partners het leeuwendeel voor hun rekening nemen. Het netwerk maakt van Schiphol een van de belangrijkste knooppunten van Europa. Connectiviteit die Nederland en de metropoolregio Amsterdam economische groei en banen oplevert. We streven er daarom naar dit netwerk uit te breiden; we focussen op bestemmingen die de meeste waarde toevoegen aan de Nederlandse economie.

Concurrerende tarieven

De havengelden zijn voor een luchthaven een essentiële inkomstenbron. Echter, een concurrerend kostenniveau is een must voor behoud van een sterke internationale positie. In 2015 zijn de tarieven verlaagd met 6,8 procent en hebben we aangekondigd dat de havengelden op 1 april 2016 met 11,6 procent omlaag gaan. De redenen hiervoor: een hoger aantal reizigers dan verwacht en een effectieve kostenbeheersing. Het aantal reizigers groeit verder in de komende jaren en dit willen we goed blijven accommoderen en faciliteren. Daartoe zullen we fors moeten investeren, waardoor de havengelden op termijn weer gaan stijgen. We streven hierbij zo veel mogelijk naar een geleidelijke aanpassing van de tarieven.

Blijven investeren

Investeringen in het versterken, verbeteren en vergroten van onze infrastructuur blijven broodnodig. Onze grootste geplande investeringen zijn die in een nieuwe pier en terminal, het verbeteren van het bus- en treinstation, nieuwe toegangswegen, het upgraden van Schiphol Plaza en het Jan Dellaertplein, en de sloop en aanleg van parkeerfaciliteiten. Zowel reizigers als de luchtvaartmaatschappijen willen we een excellent product bieden. Definitieve besluitvorming over deze investeringen is binnenkort te verwachten. Verschillende aanbestedingen voor de aanleg van de nieuwe pier en terminal lopen al. De nieuwe pier staat gepland voor 2019 en de opening van het terminalgebouw voor 2023. Omdat ondertussen de reizigersaantallen zullen blijven groeien, gaan we op Schiphol de komende jaren tegen de grenzen van de capaciteit aanlopen. In de piekuren zijn operationele knelpunten onvermijdelijk, evenals moeilijke keuzes voor alle partijen die actief zijn op de luchthaven.

Kwaliteit onder druk: bereikbaarheid

De bereikbaarheid van Schiphol staat momenteel onder druk en dat kan onze concurrentiepositie ondermijnen. Het NS-station en het busstation zijn te klein en de capaciteit van de spoortunnel is ontoereikend. Zowel reizigers als medewerkers op de luchthaven ondervinden hier regelmatig hinder van. De problemen zullen gezien de verwachte groei van het aantal reizigers groter worden als we geen actie ondernemen. Schiphol pleit daarom al enige tijd voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn. Investeringen zijn nodig, maar een echte oplossing is alleen in zicht als ook de nationale en regionale overheden hun verantwoordelijkheid nemen.

Kwaliteit onder druk: verbouwingen en verhoogd dreigingsniveau in Nederland

Ook op andere terreinen kwam de kwaliteit van onze dienstverlening in de knel. Zo is het door tegenslagen in de bouw bijvoorbeeld niet gelukt de verbouwing van Lounge 2 in 2015 af te ronden. De vertraging heeft de dienstverlening aan passagiers nadelig beïnvloed en heeft daarnaast veel gevergd van onze businesspartners. Dit zien we ook terug in de interne kwaliteitsmetingen en externe ranglijsten. Binnen de nieuwe centrale-securityfilters wordt gewerkt aan verdere optimalisatie van het securityproces ten behoeve van de passagiersbeleving. Er zijn met enige regelmaat lange wachtrijen voor de paspoortcontrole omdat de Koninklijke Marechaussee onvoldoende capaciteit heeft om alle balies op deze momenten te kunnen bezetten. Dit is voor Schiphol zeker een aandachtspunt omdat de inzet van de Koninklijke Marechaussee ten behoeve van terrorismebestrijding in het land en de immigratieproblematiek voor langere tijd gevergd wordt.

Rol overheid

Voor behoud van een sterke en concurrerende luchtvaartsector, is meer nodig dan veranderingen op bedrijfsniveau. Ook de overheid speelt hier een rol. Door voortvarend zaken op te pakken, het maken van de juiste keuzen, het creëren van optimale randvoorwaarden, het wegnemen van onnodige regels en kosten, het bewerkstelligen van eerlijke concurrentie en het waar nodig investeren en intensief samenwerken met de sector.

Zo zou het goed zijn als de evaluatie van de Wet luchtvaart na zeven jaren denken en praten in wetgeving wordt omgezet en er eveneens meer vaart wordt gemaakt met de invoering van het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel. Met de plannen van de regionale overheden voor het bouwen van nieuwe woningen in de nabijheid van Schiphol, kunnen wij alleen onder strikte voorwaarden akkoord gaan. Dit dossier kan in onze ogen alleen in samenhang worden bekeken met andere elementen van het Aldersakkoord en de langetermijngroei van de luchthaven na 2020.

Samen met KLM en Luchtverkeersleiding Nederland heeft Schiphol Group in 2015 actiepunten vastgesteld waarin we de overheid verzoeken te zorgen voor meer regie en integraliteit, te kijken in hoeverre zij een bijdrage kan leveren aan een concurrerend kostenniveau, helderheid te geven over het selectiviteitsbeleid en mee te denken én mee te doen bij het verbeteren van de landzijdige bereikbaarheid. Tot onze tevredenheid hanteert het ministerie van Infrastructuur en Milieu deze elementen als input voor de Actieagenda Luchtvaart.

Connecting to compete & complete

Als luchtvaartonderneming heeft Schiphol Group een prominente economische én maatschappelijke functie. We noemen dat connecting to compete en connecting to complete. Ook op maatschappelijk gebied willen we nadrukkelijk het goede voorbeeld geven, onder meer wat betreft emissies en circulariteit. Schiphol wil de duurzaamste luchthaven in de wereld zijn. Het is niet voor niets dat een van de vijf pijlers van onze strategie Sustainable & Safe Performance is. Schiphol is een van de actiefste luchthavens in het reduceren van emissies. Ook zetten we in op het verbeteren van de leefkwaliteit voor bewoners in de omgeving, het gebruik van schone vervoersmiddelen, het efficiënt omgaan met energie, het slim hergebruiken en recyclen van reststromen en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Aandacht voor mens, milieu en omgeving is integraal onderdeel van onze dagelijkse gang van zaken. Ons commitment sinds 2010 aan de principes van United Nations Global Compact illustreert dit.

Schiphol is ambitieus. Zowel wat betreft connecting to compete als connecting to complete. Het runnen van een luchthaven is mensenwerk, we verlenen onze diensten aan reizigers en luchtvaartmaatschappijen. Dit doet Schiphol al een eeuw lang. In 2016 vieren we als luchthaven onze honderdste verjaardag. Toch voelen we ons niet 100 jaar oud, maar jong. We bruisen van energie en vitaliteit en gaan vol gas vooruit. De luchtvaartsector is fascinerend en is continu in beweging. Schiphol heeft alles in huis om haar rol in de mondiale voorhoede te blijven spelen.

Jos Nijhuis

President & CEO Schiphol Group