Jaarverslag 2015

Schiphol.nl   •   Contact

HomeOver onsKerncijfers

Kerncijfers


EUR miljoen tenzij anders vermeld

2015

2014

%

Resultaten

Netto-omzet

1.423

1.438

-1,0

Overige resultaten uit vastgoed

67

-1

>100,0

Overige opbrengsten

50

36

39,1

Bedrijfslasten (excl. afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen)

804

837

-3,9

EBITDA1

735

635

15,7

Afschrijvingen

223

228

-2,3

Bijzondere waardeveranderingen

8

4

78,7

Exploitatieresultaat

505

403

25,3

Financiële baten en lasten

-89

-86

3,5

Resultaat geassocieerde deelnemingen

60

27

>100,0

Resultaat voor belastingen

477

345

38,3

Winstbelasting

-99

-71

38,2

Resultaat na belastingen

378

274

38,3

Nettoresultaat

374

272

37,6

Eigen vermogen

3.716

3.453

7,6

Investeringen in vaste activa

439

396

10,9

Kasstroom uit operationele activiteiten

508

508

-0,1

Voorgesteld dividend

187

138

35,2

Kernratio’s

RONA na belastingen2

8,3%

6,6%

Rendement gemiddeld eigen vermogen (ROE)3

10,4%

8,0%

Leverage4

37,0%

35,0%

FFO/totale schuld5

22,0%

26,5%

FFO interest dekkingsratio6

6,7

6,4

Winst per aandeel7

2.010

1.461

Dividend per aandeel

1.006

744

Bedrijfsomvang (in aantallen)

Vliegtuigbewegingen handelsverkeer8

498.580

484.250

3,0

Passagiersbewegingen (x 1.000)8

64.309

60.591

6,1

Vracht (x 1.000 ton)8

1.621

1.633

-0,7

Personeelsbestand op basis van gemiddeld aantal FTE's

2.000

2.039

-1,9

  • Exploitatieresultaat voor afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen
  • Exploitatieresultaat na belasting plus resultaat geassocieerde deelnemingen en rentebaten / (Gemiddeld vaste activa – actieve belastinglatentie)
  • Netto resultaat (toekomend aan aandeelhouders) / Gemiddeld eigen vermogen
  • Boekwaarde rentedragende schulden / (Eigen vermogen plus boekwaarde rentedragende schulden)
  • Funds From Operations (operationele kasstroom gecorrigeerd voor werkkapitaal) / Boekwaarde rentedragende schulden
  • Funds From Operations plus bruto rentelasten / bruto rentelasten
  • Op basis van het netto resultaat (toekomend aan aandeelhouders)
  • Betreft Schiphol Group: Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport