Jaarverslag 2015

Schiphol.nl   •   Contact

HomeOver onsOnze positie in de keten

Onze positie in de keten


De ontwikkeling van de Mainport Schiphol is een samenspel van veel partijen. Onze kernactiviteiten vormen een belangrijke schakel in een gecompliceerde waardeketen. 

De waardeketen van een luchthaven wordt gevormd door de processen voor het vervoer van reizigers en goederen. De rol van Schiphol Group is cruciaal: als exploitant van luchthavens zijn we verantwoordelijk voor de processen. Dit is vastgelegd in wetgeving en vergunningen.

De kern van onze verantwoordelijkheid is die van de exploitant van het luchthaventerrein, zoals is omschreven in de Wet luchtvaart. Onze maatschappelijke functie is het bevorderen van optimaal gebruik van de luchthaven als kwalitatief hoogwaardig knooppunt van nationaal en internationaal luchtverkeer.

Luchthavens bieden de infrastructuur en faciliteiten voor vertrekkende, overstappende en aankomende reizigers en goederen, en voor de bedrijven in het vervoersproces. Behalve een multimodaal knooppunt zijn we een aantrekkelijke marktplaats voor diensten en producten en bieden we uiteenlopende vestigingsmogeijkheden. Een groot aantal partijen voert de processen uit. Onze belangrijkste partners in de keten zijn luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), de douane en de Koninklijke Marechaussee. Verder werken we samen met een groot aantal businesspartners, zoals huurders, retail- en horecabedrijven, schoonmaak- en securitybedrijven.

In veel gevallen is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. Luchthavens hebben immers niet altijd volledig de controle over de uiteindelijke performance. Dat is inherent aan samenwerken met andere partijen. Zo kan een incident het gevolg zijn van een verkeerde handeling door een eigen medewerker maar ook een medewerker van een partner in de keten. Ook geluidshinderbeperking en de reductie van CO2-uitstoot zijn een gedeelde verantwoordelijkheid. We kunnen wel onze invloed bij partners aanwenden om een milieuvriendelijker en geluidsarmer luchtverkeer te realiseren. Verder heeft Schiphol Group een gedeelde verantwoordelijkheid als het gaat om de planologische ontwikkeling van het luchthaventerrein: hiervoor werken we nauw samen met de gemeentelijke, regionale en landelijke overheden.

We dienen terdege rekening te houden met deze verscheidenheid aan verantwoordelijkheden. Ze zijn van grote invloed op onze groeiambities: daaraan zijn grenzen gesteld op het gebied van onder meer milieu en geluid.

Schiphol Group wil inzichtelijk maken wat de uiteindelijke impact is van haar activiteiten in de keten. Dat doen we met een waardecreatiemodel. Dit model geeft het verband weer tussen input, output en outcome. De input bestaat uit resources waarmee we waarde creëren, zoals de luchthaveninfrastructuur, ons medewerkerspotentieel en de samenwerkingen met partners. De bedrijfsactiviteiten leveren een output op: dat wat we produceren. Dit zijn bijvoorbeeld hoogwaardige faciliteiten en diensten, maar ook een veilige werkomgeving, geluid en reststromen. De bedrijfsactiviteiten vormen samen met de output de outcome. Dat is de waardevermeerdering die we continu nastreven. Die toont zich onder meer in het uitgebreide netwerk van verbindingen, de economische waarde en het draagvlak in de maatschappij. De outcome draagt bij aan de toename van de welvaart en de verbetering van het welzijn – in Nederland, maar ook daarbuiten. We hebben in 2015 een start gemaakt met het vertalen van onze outcome naar impact in euro's. Zie hiervoor De waarde van onze impact.

Het luchthavenproces

Ons proces bestaat ruwweg uit drie elementen: het transport van en naar de luchthaven, de terminal en het platform en landingsbanen. Deze activiteiten zijn bepalend voor de materiële aspecten waarover we rapporteren, zoals bereikbaarheid, capaciteit, veiligheid en luchtkwaliteit. Lees meer over deze aspecten bij Stakeholders en materialiteit.